Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349255?leiaKehtiv