Hanketeade: Linna küla garaažide tõsteuksed

Tõrva Veejõud OÜ kutsub osalema hanke “Linna küla garaažide tõsteuksed” pakkumismenetlusel.

1. ÜLDOSA

1.1 Hankija: Tõrva Veejõud OÜ, registrikood 10852135, Kevade 1, Tõrva linn, 68605 Tõrva vald,  Valgamaa.

1.2 Hanke nimetus: Linna küla garaažide tõsteuksed.

1.3 Hanketeate küsimustele vastab Tõnu Jaansalu, tel +372 515 6243 või e-posti aadressil tonu@torva.ee  .

1.4 Pakkumine vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on euro.

1.5 Pakkumine tuua Loosi 9, Tõrva linn, 68605 Tõrva vald või saata aadressile veejoud@torva.ee .

2. HANKE TÄHTPÄEVAD

2.1 Pakkumuste esitamiste tähtaeg: 25.04.2022 kell 10.00.

2.2 Hankelepingu täitmise tähtaeg: 6 nädalat peale lepingu sõlmimist.

3. TEHNILINE KIRJELDUS

Hankega soovib Tõrva Veejõud OÜ osta seitse (7) garaaži tõsteust koos paigaldusega. Garaažid asuvad Valgamaal Tõrva vallas Linna külas Ujula tänav 1.
Ligikaudsed mõõdud on antud pakkumuse tegemiseks, edukas pakkuja kohustub ise ukseavad täpsemalt üle mõõtma, tõsteuksed tarnima ning paigaldama. Hind palume arvestada koos vanade uste demonteerimise ja utiliseerimisega.

Tehniline kirjeldus:

  1. Ukse ava mõõdud 3000mm*3300mm;
  2. Ukse toon on tumepruun (RAL 8014);
  3. Kõikidel ustel on keskel väike läbikäigu uks madala lävepakuga;
  4. Kõikidel ustel on kaks rida aknaid, alumises reas keskmine on jalg-ukseaken;
  5. Jalguks on väljast lukustatav.

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE

4.1  Kõrvaldamise alused

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Eestis registreeritud pakkuja puhul kontrollib maksuvõla puudumist hankija ise. Välisriigis registreeritud pakkuja peab hankija täiendaval nõudmisel esitama oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi eelpool nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

4.2  Pakkujate kvalifitseerimine

Pakkuja omab äriregistri registreeringut. Eestis registreeritud pakkuja andmeid kontrollib hankija ise. Välisriigis registreeritud pakkuja peab hankija täiendaval nõudmisel esitama oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi eelpool nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

4.3  Pakkumuste vastavaks tunnistamine

Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõigi riigihanke alusdokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist. Tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole lubatud. Hankelepingu objektiks olevad asjad peavad vastama hanke alusdokumentatsioonis esitatavatele tehnilistele tingimustele.

4.4  Pakkumuste edukaks tunnistamine

4.4.1        Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

4.4.2        Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuses sisalduvate tingimuste, pakkumuste maksumuste ning sõlmitava hankelepingu projekti tingimuste üle.

4.4.3        Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik.

4.4.4        Läbirääkimiste rakendamise puhul viiakse need ühtsetel alustel läbi kõigi pakkujatega ning edukaks pakkumuseks tunnistatakse läbirääkimiste tulemusel madalaima maksumuse pakkunud pakkuja pakkumus.

4.4.5        Hankijal on õigus lükata tagasi kõik laekunud pakkumused: 1) kui need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja/või pakkuja majanduslikke võimalusi.

4.4.6        Kui Pakkuja avastab pakkumuse ettevalmistamise käigus hankedokumentides (HD) vigu või ebatäpsusi, on ta kohustatud sellest informeerima hankijat.

4.4.7        Juhul, kui Pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus kirjalikke küsimusi selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri Hankija ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni, mis tuleneb sellest, et Pakkuja hinnangul on HD-d vastuolulised või Pakkuja ei ole saanud Hankijalt pakkumuse koostamiseks vajalikku selgitavat või täiendavat informatsiooni.

4.4.8        Hankija kasutab antud hankes pööratud menetlust vastavalt RHS § 52 lg 3.