Tõrva linnas tarbitava veekoguse inventuur

OÜ Tõrva Veejõud kavandab seisuga 30. juuni 2020 läbi viia inventuuri tarbitud veekoguste kohta.

Selleks palume kõigil Tõrva linna tarbijatel esitada veemõõturi näit seisuga 30. juuni 2020 hiljemalt 10. juuliks 2020.

Kui me selleks ajaks näitu ei ole saanud, võtab vee-ettevõte isiklikult Teiega ühendust ning vajadusel teostatakse kohapealne veemõõturi näidu kontroll.


Inventuuri läbiviimise üheks põhjuseks on märkimisväärne veekadu.
Kaarlimäe veetöötlusjaama puurkaevust pumbati 2019. aastal ühisveevõrku 88 000 m3 tarbevett, millest realiseeritud ( tarbijaile edastatud) veekogus oli 71 000 m3.
Veekadu linna ühisveevõrgust 2019. aastal oli seega 19% (väljapumbatud ja realiseeritud veekoguse vahe %), mis rahalises väärtuses teeb ca 73 000 eurot.

Lähtuvalt eeltoodust alustab vee-ettevõte ka veetrassi süsteemide kontrolli nii tänavalõikude kui ka kinnistusiseste torustike osas.
Vabandame ette hetkeliste veekatkestuste pärast, mis on vajalikud survekatsetuste läbiviimiseks.

Ivo Solom
juhatuse liige
OÜ Tõrva Veejõud