Info seisuga 06.03.2013.a.

Käes on märts ja esimesed kevade märgid juba selgelt näha-tunda. Päike naeratab, linnud vidistavad rõõmsalt ja lumi sulamas. Kogu talveperioodi on Tõrva linnas käinud nobe töö nii vee- ja kanalisatsioonitrasside kui ka reoveepuhasti ehitusel. Külm ja lumi ei ole oluliselt takistanud tööde teostamist. Tööd on esialgselt kavandatud ajagraafikus ning enne aastalõppu peaks kõik valmis saama. Olulisemad toimunud tegevused on järgmised: 1. Töös on leping konsultandiga, kes teostab kõikidele ehitustöödele inseneri- ja omanikujärelevalvet. 2. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide torutöödel tegutseb kolm töögruppi. Peatöövõtja Merko Infra AS koos oma alltöövõtjatega toimetab tööga usinalt. Väikesed probleemid – tänavate sulgemised, kokkulepped linnaelanikega liitumispunktide osas jne. – lahendatakse operatiivselt. Tänaseks on torutöödest protsentuaalselt tehtud umbes 12%. Töid teostatakse erinevate lõikude kaupa, mis tähendab, et lõpptulemusest saame rääkida siis, kui kõik lõigud tehtud, trassid survestatud, üle kontrollitud ning uue reoveepuhastiga ühendatud. Suuremad tööd on kavandatud soojemale – kevad/suvisele perioodile. Siis alustatakse ka tänavate ja teede katete taastamistöödega. Tööd lõpetatakse 2013.aasta oktoobris. 3. Paralleelselt torustike ehitustöödega on töös ka reoveepuhasti ehitus. Teostatakse osaliselt projekteerimistöid ning toimuvad ehitustööd. Peatöövõtja Shöttli Keskkonnatehnika AS koos oma alltöövõtjatega on oma tegemistega esialgselt kokkulepitud ajagraafikus ning tööd kavatsetakse lõpetada 2013. aasta juuliks. Tänaseks on teostatud umbes 15% kavandatud töödest. 4. Tehnoloogiliste protsesside teostamiseks ning süsteemide hooldamiseks vajaliku tehnika - Torustike survepesuauto ja reoveepuhasti tehnoloohiliste abiseadmete (tõstuk-traltor ja aunasegaja) hankimine on lepingu sõlmimise staadiumis. Lepingud sõlmitakse lähiajal ning eeldatavalt on tehnika kohal juba 2013. aasta mais – juunis. Tõrva linna veemajanduse projekti jaoks tervikuna on tänaseks lahenenud ka üks väga oluline probleem. Peale põhjaliku analüüsi teostamist ning vastava taotluse esitamiseks vajaliku teabe kogumist Tõrva Veejõud OÜ poolt ning taotluse esitamist on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus edastanud EL Ühtekuuluvusfondist saadava finantseerimise taotluse rahuldamise otsuse muudatuse, mille kohaselt on kogu veeprojekti rahastamise mahtu suurendatud 30 % võrra. Projekti abikõlblike kulude kogumaksumuseks on selle tulemusena 9 611 785, 93 EUR, millest EL Ühtekuuluvusfondist tasutakse 84,47%. Ülejäänud osa kuulub tasumisele omavahenditest. Kahjuks ei osutunud võimalikuks katta kõiki finantseerimisvajadusi. Eelarve puudustest tulenevalt jääb kavandatud töödest välja amortiseerunud ning kasutuses mitteolevate puurkaevude tamponeerimine ning osaliselt ka Riiska linnaosa vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine. Nende tööde teostamiseks vajalike finantsvahendite leidmine lükkub mõne aja võrra edasi. Samas ei ole need tööd ka hetkel möödapääsmatud ega takista kogu süsteemi käikuandmist 2013. aasta lõpuks. Infot veemajandusprojekti kohta on võimalik leida meie veebilehelt http://www.torvaveejoud.ee. Täiendavatele küsimustele saame vastata koostöös projekti järelevalve Inseneriga. Projektijuhi kontaktandmed: telefon 5179729 e-post - Lembit@torva.ee. OÜ Tõrva Veejõud