Info seisuga 14.02.2011

Veemajandusprojekti veerg

 

Tõrva linn on teinud juba pika aja jooksul meie kõigi ühistes huvides jõupingutusi meie linna vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri kaasajastamiseks ning selleks, et pakkuda kaasaja nõuetele vastavaid  vee- ja kanalisatsiooni teenuseid ka neile, kellel selleks varem võimalus puudus. Sellel eesmärgil on Tõrva linn pöördunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poole, et saada abi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt.

 

23. detsembri 2008. a otsusega otsustatigi rahastada Tõrva linna veemajandusprojekti „Valga maakonna veemajandusprojekt – Tõrva linn“ Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Käesoleval hetkel on märgitud projektiga alustatud, vastavad riigihanked korraldatud, hankelepingud sõlmitud ja ehitustöid reaalselt teostatakse. Samas 23. detsembri 2008. a otsusega eraldatud vahenditest jäi riigihangete menetluse käigus odavnemise tõttu osa rahasummast kasutamata.

 

Kuna vahendeid jäi algselt planeerituga võrreldes üle ja senise projektiga ei olnud haaratud kogu Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteem, leidis Tõrva linn võimaluse esitada KIK-ile taotlus veemajandusprojekti „Valga maakonna veemajandusprojekt – Tõrva linn“ toetuse rahuldamise otsuse muutmiseks, millega laiendada kasutamata rahaliste vahendite eraldamist kogu Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamiseks. Märgituga suureneks veelgi majapidamiste hulk, kellele projekti realiseerumise järel oleks võimalik pakkuda kaasaja nõuetele vastavaid  vee- ja kanalisatsiooni teenuseid.

 

Valmistades ette esitamiseks uut taotlust, selgus taotlusele lisatava kohustusliku finantsanalüüsi koostamise käigus, et jätkusuutlik vee-ettevõte saab olla ainult äriühing, mitte linna allasutusena tegutsev Tõrva Linnahoolduse Asutus. Märgitust tulenevalt osutus vajalikuks anda vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine üle äriühingule, kelleks on osaühing Tõrva Veejõud. Märgitud äriühingu  osade omanikuks on 100% Tõrva linn, millest tulenevalt jääb teenuste osutamine ikka Tõrva linna kontrolli alla ning klientide jaoks ei muutu sisuliselt mitte midagi.

 

Eeltoodust tulenevalt teatame Teile, et Tõrva Linnavolikogu on oma 18. jaanuari 2011. a otsusega nr 1 otsustanud ümber korraldada Tõrva Linnahoolduse Asutuse eraldades selle struktuurist vee- ja kanalisatsiooni osakonna (kui ettevõte) ning anda see koos õiguste, kohustuste, varade ja eelarvega üle osaühindgule Tõrva Veejõud. 21. jaanuar 2011. a sõlmisid Tõrva linn kui võõrandja ning osaühing Tõrva Veejõud kui omandaja vastava ettevõtte üleandmiseks lepingu ning Tõrva Linnavolikogu 25. jaanuari 2011. a otsusega nr 4 määrati osaühing Tõrva Veejõud vee-ettevõtjaks Tõrva linna haldusterritooriumil. osaühing Tõrva Veejõud on Teile vee- ja kanalisatsiooni teenuste pakkujaks alates 01. veebruarist 2011. a.

 

Teenuste hinna muutumist ülaltoodu kaasa ei too, samuti on koos ettevõtte üleminekuga üle läinud ka kõik Tõrva Linnahoolduse Asutuse vastavad töötajad, kes on kõigi asjaolude ja detailidega kursis ning jätkuvalt Teid lahkesti probleemide tekkimisel aitamas.

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee