Info seisuga 14.05.2012

Tõrva linna veemajandusprojekti veerus saab viimased pool aastat rääkida mitte torustike ehitamisest, vaid kohtuvaidlustest. 26.04.2012 saabus meieni Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsus, mille resolutsioon oli järgmine:

  1. Jätta AS Infragate Eesti apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 28. veebruari 2012. a otsus haldusasjas nr 3-12-119 muutmata.
  2. Mõista AS-lt Infragate Eesti OÜ Tõrva Veejõud kasuks välja menetluskulud apellatsiooniastmes 2000 € (kaks tuhat eurot). Ülejäänud osas jätta menetlusosaliste menetluskulud apellatsiooniastmes nende endi kanda.
  3. Tühistada Tallinna Halduskohtu 23. jaanuari 2012. a määrus haldusasjas nr 3-12-119, millega esialgse õiguskaitse korras keelati hankelepingu sõlmimine riigihankes viitenumbriga 128310. Määrus tühistada alates 14. maist 2012.

Ehk siis taaskord saime kinnitust, et oleme laiendatud omanikujärelevalve ja inseneri teenuse hankes tehtud otsused igati õiguspäraselt teinud. Kaks kohtuastet, halduskohus ja ringkonnakohus on nüüd ühtmoodi läbitud ning antud kohtuotsuse peale võis esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule hiljemalt 7. mail 2012. Vastav kaebus Riigikohtu poole ka esitati Infragate Eesti AS poolt 4. mail 2012. Riigikohus teeb oma otsuse, kas vastav kaebus menetlusse võtta või mitte 18. mail 2012. Juhul kui Riigikohus ei võta kaebust menetleda, siis saame minna lepingusse ning meie veemajandusprojekt saab suure sammu võrra edasi. Siis saame sõlmida eduka pakkujaga lepingu, et hakata koostama hankedokumente ja läbi viima  projekteerimis-ehitushankeid. Juhul, kui Riigikohus võtab antud kaebuse menetleda, ei jää meil muud üle, kui järjekordne kohtuaste läbida ja oodata kohtuotsust. Meie advokaadi arvates ja meie suures lootuses võib eeldada, et Riigikohus ei pruugi antud kaebust menetlusse võttagi. Kui Riigikohus siiski võtab asja menetlusse ning kohtusaaga jätkub, siis on raske ennustada, kuna saavad jätkuda torustikuehitustööd. Rahastusotsuse järgi peab kogu projekt 2013 aasta lõpuks valmis olema. Selge on see, et sellel suvel torustikuehitajaid meie tänavatel ei näe. Küll aga võib näha osade tänavate taastamisi, mille hange on käimas ning pakkumusi ootame 18.05.2012. Tööd on planeeritud teostada juuni-juuli kuu jooksul. Planeeritavate tööde käigus taastatakse Veski, Kaarlimäe, Patküla, Kalda, Pikk, Kitse tänavad teostatud torustikuehitustööde käigus lõhutud osades ning lõiguti Koidu, Karja ja Välja tänaval nendes osades, kus torustik on paigaldatud ja katsetused läbi viidud. Kuna eelnimetatud tänavad on sellises mitterahuldavas olukorras juba eelmisest kevadest saadik, siis on iseenesest mõistetav linnaelanike rahulolematus olukorraga. Kohtuprotsess on aga kogu meie projekti edasist käiku pidurdanud juba pool aastat. Siiski õnnestus projekti hankeplaan vastavalt olukorrale niiviisi ümber planeerida, et osad suuremad tänavad saavad taastatud ja jälle sõidukorda selle suve jooksul. Loodame linnaelanikelt kannatlikku meelt ning ise loodan, et järgmises veerus saan kirjutada juba lepingust omanikujärelevalvega ning edasistest projekteerimis-ehitushangetest.

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht

53448790

rando@torva.ee