Info seisuga 14.07.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

Jätkuvalt kutsun kõiki täitma ja esitama avaldust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlemiseks. Avalduse vormi leiab meie interneti kodulehelt. Avalduse esitamine ei tähenda veel automaatselt liitumislepingut. Avalduse esitanutega saame hakata tegelema kohe, kui nende kinnistutele on tekkinud võimalus reaalseks liitumiseks ja siis sõlmitakse soovi korral liitumisleping. Lisaks liitumislepingule sõlmitakse veel ka tarbimisleping, mis on aluseks teenuse mõõtmisele ja teenuse eest tasumisele. Ehitustööde esimeses käimasolevas etapis saavad uue liitumise võimaluse ligikaudu 460 kinnistut, teises etapis planeerime anda võimaluse liitumiseks kõikidele ülejäänud kinnistutele.

 

Projekteerimise käigus oleme kokku puutunud sooviga saada kinnistule mitut liitumispunkti. Täiendavate liitumisega on nii, et igale kinnistule on ette nähtud üks liitumispunkt ühisveevärgiga ja üks ühiskanalisatsiooniga, need liitumistorustikud ehitatakse välja kinnistu omanikule tasuta - uuel liitujal kinnistu piirini ja olemasolevatel klientidel olemasolevate torustikeni. Kui kinnistu omanik soovib saada veel täiendavalt liitumist kas veele või kanalisatsioonile, siis tuleb tal sellest teavitada Tõrva Linnahoolduse Asutust enne, kui on alustatud ehitustöödega tema tänaval. Täiendava liitumise korral tuleb tasuda kinnistu omanikul otse ehitustööde teostajale kogu ehitustööde eest alates tänavakaevust kanalisatsioonil ja tänava veesõlmest veetorustikul kuni liitumispunktideni. Kas täiendav liitumine nõuab ka täiendavat liitumislepingut, sõltub liitumise tehnilisest lahendusest.

 

Teine küsimus, mis on samuti projekteerimise käigus ilmnenud, puudutab kinnistute kanalisatsiooniga liitumise tehnilist lahendust. Kui kinnistul asuva hoone keldris on saun või pesuruum, kust voolab ära kanalisatsioon, siis soovitakse kanalisatsiooni liitumispunkti sügavamale. Sellise lahenduse korral on aga üks oht. Kui tänava torustikus tekib ummistus, siis voolab kogu tänava kanalisatsioon sinna keldrisse tagurpidi tagasi, sest teiste majade liitumistorustikud on üldjuhul kõrgemal. Selliste liitumistega on meil kord selline, et kes soovib liitumist sügavamale, kui seda nõuab hoone põhikorruse kanalisatsioon, paigaldab oma torustikule tagasilöögiklapi või mõne muu sulguva mehhanismi ja võtab kogu vastutuse enda peale. Sellised punktid pannakse kirja ka liitumislepingusse. Mõelge, ehk piisab keldrisse pisikese pumba paigaldamisest.

 

Lõpetuseks ülevaade tööde graafikust. Olin eelmine kord liiga optimistlik. Ehitustööd siiski juulis käima ei lähe, aga algavad kohe augustikuu esimestel päevadel. Alustatakse Pikal tänaval, seejärel Kalda tänaval ja siis juba Vahtra, Välja, Veski ja Kaarlimäe tänavatel ning käesoleva aasta lõpuks tahetakse valmis saada torustikud 10-15 tänaval. Ehitustööde algus on veninud, kuna projekteerimistööd on osutunud planeeritust keerukamaks. Tõrva linnas ei ole varem sellises mahus mõõdistamisi toimunud, vajalik oli üles leida kõik side- ja elektrikaablid, olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning teised tehnorajatised. Samuti tuli koostada kogu linna ulatuses sisuliselt uus tehniline lahendus kanalisatsioonile, sest kogu süsteem tuleb ümber suunata uuele rajatavale reoveepuhastile Tartu mnt suunas, senini voolas kanalisatsioon Õhne jõe suunas.

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee