Info seisuga 15.03.2010

Hea linnakodanik!

 

Tõrvas on Euroopa Ühtekuuluvusfondi abiga alanud uue joogiveejaama ja reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. Lepingud ehitusfirmadega on sõlmitud. Lisaks internetis olevale üldisele informatsioonile oleme linnavalitsusega võtnud nõuks jagada linnakodanikele seoses neid puudutavate ehitustöödega veel täiendavaid täpsustusi ja nõuandeid.

 

Kõigepealt tuleb kahjuks öelda, et sõlmitud lepingud ei kata torustike ehituse osas kogu linna territooriumi. Valikud on tehtud lähtuvalt rahastamisotsusele ja selliselt, et eelkõige saaks välja ehitatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimiseks kõige vajalikumad lõigud. Need on juba välja valitud ja lepingutega paigas ning selle üle enam vaidlema ei pea. Linnavalitsus tegeleb juba rahade otsimisega ka järgmisele etapile, et kogu linna torustikud lõpuni välja ehitada.

 

Ehitustööd ei puuduta sadeveetorustikke ja kraave, sest need tööd ei ole abirahadega rahastatavad ning sellega peab tegelema linn omal kulul. Kui ehitustööde käigus peaks ette tulema vajadus neid kahjustada, siis taastatakse need sellistena nagu olid.

 

Mida siis linnakodanikust kinnistu omanik peaks teadma ja tegema seoses alanud töödega?

 

Esmalt mõõdetakse üles kõik ehitusse minevate tänavate ja nendega piirnevate kinnistute ning hoonete asukohad ja maapinna kõrgused ning koostatakse geodeetiline alusplaan. Sellele alusele kantakse olemasolevad torustikud ja kõik teised maa sees ja maa peal olevad kaablid ja rajatised. Lähiajal hakkavad linnas liikuma erksates riietes geodeedid, kes hakkavad mõõdistusi teostama. Palume linnakodanikke neid inimesi igati aidata ja nende küsimustele võimalikult täpselt vastata. Kui teil on säilinud pabereid või jooniseid, mis sisaldavad olemasolevate torustike ja kaevude ning kaablite kohta andmeid, siis näidake neid kindlasti geodeetidele. Kui teile tuleb kuskilt vesi, mõnelt teiselt kinnistult ja kanalisatsioon voolab kuhugi ära, siis püüdke need kohad võimalikult täpselt välja selgitada. See lihtsustab geodeetide tööd ja nii liigume kiiremini edasi.

 

Geodeetilised mõõdistused võtavad aega kuu kuni paar. Järgmise tööna alustatakse projekteerimist ja kinnistute liitumiskohtade valikut, aga sellest kirjutame edaspidi täpsemalt. Seniks otsige välja kõik omad vanad maja paberid ja hakake mõtlema sellele, kus hakkab teil asuma köök, vannituba ja tualettruum või teil on plaanis ehitada hoopiski uus hoone. Mitme korteriga elamud ja mitme omanikuga kinnistud, arutage enne omavahel kui projekteerija tuleb. Selgituseks nii palju, et liitumiskohad ehk liitumispunktid hakkavad teil asuma kinnistust väljaspool, piirist 1 m kaugusel. Veetorustiku liitumispunktiks on maakraan ja kanalisatsioonitorustikul vaatluskaev.

 

Etteruttavalt vastuseks linnakodanikele, kes on juba saatnud küsimusi konkreetsete tehniliste lahenduste kohta. Koos liitumispunktide asukohtade valikuga hakkame vaatama ka võimalikku parimat tehnilist lahendust. Torustike sügavuse projekteerimisel jäävad määravaks tänavatorustik ja ehituslepingus sisalduvad normid. Igale kinnistule leitakse parim võimalik lahendus.

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee