Info seisuga 15.08.2011

Viimases veerus jõudsin oma jutuga muredeni, mis saab ehitaja poolt läbi kaevatud pooleliolevatest tänavatest, mille tänavakatted on taastamata. Kuna leping ehitajaga nägi ette, et esitatakse panga garantiikiri, mis moodustab 10% lepingu hinnast ja mis tagastatakse tellijale juhul, kui ehitaja lepingut rikub. Antud hetkeks on kõigi kolme lõpetatud projekteerimis-ehituslepingu (veetöötlusjaam, reoveepuhasti ja vee- ja kanalisatsiooni torustikud) täitmistagatis tagasi küsitud.

Pooleliolevad Tõrva linna ühed suuremad tänavad, Veski, Kaarlimäe ja Patküla,  katsume kindlasti enne külmade saabumist kõvakatte alla saada ja nende tänavate all torustikutööd lõpetada. Teised tänavad, kus on torustik rajatud, aga tänavakate on taastamata, lükkuvad ilmselt järgmisesse aastasse koos kõikide veel tegemata tänavatega.

Pooleli jäänud tööde lõpetamiseks oleme läbi viinud lihtmenetlusega hanke, et lõpetada pooleliolevad torustikutööd Tõrva linna suuremates tänavates: Veski, Kaarlimäe ja Patküla. Samuti inseneri hinnangul kriitilised kohad, kus on kindlasti enne külmade saabumist vaja ära lõpetada tööd, milleks on ehitamata majaühenduste väljaehitus, osade veesõlmede väljaehitus, osade kanalisatsiooni sõlmede lõpetamine ning torustike ehitus. Samuti ehitatud torustike kaameravaatlused, veetorustiku survestamised ning veeproovide analüüsid, et saaks võtta veetorustik kasutusele. See hange on läbi viidud ja ehitaja selleks on leitud ning selleks on kohalik ettevõte AS Valmap Grupp. Tööd hakkavad peale niipea kui võimalik ning peavad olema lõpetatud oktoobri keskpaigaks.

Kui torustiku ehitaja on töödega alustanud, siis tuleb läbi viia ka hange teekatete ja haljastuse taastamiseks. Kuna antud tööd on finantseeritavad torustiku ehitajast jäänud pangagarantii kaudu, siis näeme ainukest võimalust taastada enne külmasid suuremad ja sõidetavamad tänavad, mis on Veski, Kaarlimäe ja Patküla. Lisaks tuleb pangagarantii rahade eest korraldada hange ehitatud torustikkude ehitusgeodeetilisteks mõõdistamisteks, et üles märkida täpne torustike asukoht, mis on ilmtingimata vajalik enne II etapi hangete väljakuulutamist. Selle hanke viime läbi veel augusti kuu jooksul.

Kõik, mis puudutab ülejäänud pooleliolevaid tänavaid ja ka neid tänavaid, mis jäid I etapist välja, lähevad n.ö. ühte potti, ehk siis viime läbi avatud projekteerimis- ehitustööde hanke kõikide ülejäänud tänavate kohta. See kõik liitub II etapi hangetega, mille hankedokumentide koostamiseks ja hangete läbiviimiseks on vaja leida konsultant, kes peaks selguma septembri kuuks. Eeldatavasti jõuame veel selle aasta jooksul läbi viia II etapi hanked, et oleks ehitaja talveks leitud. Sõltuvalt ilmastikust soovime alustada võimalikult vara ehitustöödega.

Käimasolevatest töödest niipalju, et reoveepuhasti ehituse konserveerimise ehitus käib edukalt ja õige pea need tööd lõpetetakse, et saaks juba edasi minna II etapi hankega ja siis juba reoveepuhasti ehitusega. Veetöötlusjaam samuti kerkib jõudsalt ning praeguse hinnangu kohaselt jõuab ilusti selle aasta sees valmis. Tartu tänaval on vee- ja kanalisatsioonitorustikkude ehitus koos piirnevate tänavate mahasõitude torustikkude ehitusega graafikus ja valmivad augusti lõpuks.

Natukene ka personalis toimunud muudatustest. Kuna esialgse kava järgi pidi olema Tõrva linna veemajandusprojekti lõpp 2011 aasta oktoobris, siis senine projektijuht Harri Vihalemm on Tõrva projekti juurest eemale astunud. Veemajanduse projektijuhi kohustused olen üle võtnud mina, Rando Allilender. Olen ka alati valmis Teie küsimustele ja muredele vastama kas meili rando@torva.ee või telefoni 53448790 teel.

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud