Info seisuga 16.06.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

Esmalt annan ülevaate toimuvast. Lõpetatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise välitööd, mille tulemusena on teostatud geodeetilised mõõdistamised ja määratud kinnistute liitumispunktide asukohad. Nüüd toimub töö projekteerija kontoris ja selleks ajaks, kui käesolev artikkel ilmub, on tööprojekt juba valmis. Seda hakatakse kooskõlastama teiste tehnovõrkude valdajate ja riiklike ametkondadega ning lõpuks esitatakse linnavalitsusele taotlus ehitusloa väljastamiseks. Jätkuvalt on ehitajal plaanis torustike ehitustöödega alustada juulis. Plaanid on muutunud vaid sedavõrd, et esimesest järjekorrast jääb välja Tartu mnt, sest seal on alustanud Maanteeamet 1,2 km pikkusel lõigul tänava rekonstrueerimist, tänavu valmib tööprojekt ja järgmisel suvel toimuvad ehitustööd. Torustike ehitus tuleb tee ehitusega ajaliselt kokku sobitada.

 

See küsimus ei puuduta otseselt meie veemajandusprojekti, aga teede projekteerija palus edastada kõikidel Tartu mnt piirinaabritel teavet nende kinnistute lähedal olevate veerežiimide kohta - kas on allikaid, drenaaže või muidu vesiseid kohti ning kas on probleeme tänavalt mahasõiduga.

 

Järgnevalt vastus ka küsimusele, millega linnakodanikud on viimasel ajal minu poole pöördunud. Kas liitumispunktide asukoht sai ikka täpselt õigesse kohta? Vastan nii, et lõpliku veendumiseni peab jõudma siis, kui ehitutöödele eelnevalt märgitakse maha trass ja teie liitumispunktide tulevast asukohta hakkab tähistama geodeedi poolt maasse pistetud otsast punaseks värvitud puutikk. See on reaalne koht looduses, milleni ehitatakse teie liitumistorustik ja milleni tuleb teil endil vastu ehitada maja poolt liitumistorustik. Vaadake siis üle oma aed, see tuleb teil kinnistu piires endil taastada. Peale asukoha tähistamist ja enne kaevetööde algust saab vajadusel asukohta nihutada paar meetrit. Sellest tuleb kohe rääkida ehitusmeestega, kes teie tänavale ehitama on tulnud. Nemad annavad selle informatsiooni edasi oma ülemustele ja siis jõuab soov otsustajateni. Kui teie soov on jõudnud kohale õigeaegselt ja nihutamine ei tekita tehnilisi vastuolusid, siis seda ka tehakse.

 

Kui tuleb veel meelde mõne vana vee-, kanalisatsiooni- või drenaažtoru või kaevu olemasolu ja millest te mõõdistajatele ei rääkinud, siis teatage sellest esimesel võimalusel -  see kõik on väga vajalik teave projekteerijale.

 

Lõpetuseks uut teavet veidi ka liitumiste teemal. Volikogu on otsustanud, et liitumised ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on 2012. aasta lõpuni tasuta. Edasine liitumistasu hakkab sõltuma sellest, kui edukaks on projekt selleks ajaks kujunenud. Rahastajapoolsed audiitorid jälgivad projekti jätkusuutlikkust ja liitumistasude tõstmine on kohustuslik.

 

Eelmisel korral kirjutasin ma sellest, et linnakodanikud, kes ei taha jätta paberitega tegelemist viimasele minutile, võivad juba täna täita liitumise avalduse, mille leiab Tõrva Linnavalitsuse kodulehelt. Nendega, kes on avalduse esitanud, hakkame tegelema kohe, kui nende kinnistul on tekkinud võimalus reaalseks liitumiseks.

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee