Info seisuga 17.06.2011

Viimati veemajandusprojektist rääkides oli suhteliselt segane aeg. Ehitaja oli objektilt lahkunud ning ei teatud, kas ja kuna töödega jätkatakse. Tänaseks on meil asjad selged ning edasi minekus on plaanid paigas.

Torutööde lepingu lõpetamise kiri läks välja AS K&H-le 17.05.2011 ning leping on lõppenud seisuga 01.06.2011. Kuna Maanteeameti poolt tellitav Tartu mnt  projekti valmimine oli ohus, sest torustiku ehitaja oli objektilt lahkunud ning ilma torustikuta ei oleks olnud Tartu mnt rekonstrueerimine mõeldav, korraldasime hanke Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks. Hanke edukaks pakkujaks oli OÜ Mihkel X ning temaga sõlmisime lepingu 02.06.2011. Mihkel X töö on ainult Tartu tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus. Töö lõpptähtaeg on 31.07.2011.

Veetöötlusjaama lepingu lõpetasime AS K&H-ga 26.05.2011. Ehitustöödega alustada ei jõutud, valminud on tööprojekt ja väljastatud ehitusluba. Veetöötlusjaamale kuulutasime välja lihtmenetlusega hanke veetöötlusjaama ehitaja leidmiseks. See hange on hetkel käimas ning pakkumusi ootame 27.06.2011. Valmis peaks veetöötlusjaam koos II astme pumplaga saama selle aasta lõpuks.

Reoveepuhastil on tööd seiskunud aprillis 2011 ning ehitaja on teavitanud oma finantsprobleemidest. Insener on väljastanud juhiseid, aga ehitaja ei ole nendele reageerinud. Reoveepuhasti lepingu lõpetamise kiri läks Osaühingule Water Ser Ehitusjuhtimine 14.06.2011 ning peale 14 päeva möödumist (29.06.2011) on ka see leping lõpetatud.

Plaanis on peale lepingu lõpetamist lihtmenetlusega hange korraldada, et teha lõpuni konserveerimistööd, kuna hetkel on objektil viibimine ohtlik. Seejärel juba avatud hange ehitus- ja projekteerimistööde lõpuni viimiseks.

 

Kuna torutööd jäeti pooleli ja ehitaja lahkus objektilt, siis on vaja Inseneril läbi viia inventuur, et panna kirja kõik tegemata ja pooleli jäänud tööd. Enne ei saa teha ka lõplikku tänavakatte taastamist, kui pooleliolevad tööd on lõpetatud. Pooleliolevad tööd tähendavad seda, et nendes tänavates, kus on torustikud paigaldatud on vaja teostada kaameravaatlused, torustiku surveproovid ning vee analüüsid. Samuti on paljudes tänavates veel mõned majaühendused tegemata, osad sõlmed jne. Niipea, kui insener esitab oma inventuuri, paneme käima hanke pooleliolevate tööde lõpetamiseks ning peale seda saab hakata tänavakatteid taastama.

 

19.05.2011 saabus ka meieni SA Keskkonnaivesteeringute Keskusest rahastusotsuse muutmise otsus, mis andis meile võimaluse käivitada ka Tõrva osas nn II etapi hanked. 14.06.2011 avaldasime Tõrva linna kodulehel lihtmenetlusega hanke konsultandi leidmiseks, kes abistaks projektijuhti uute hangete hankedokumentide koostamisel ja hangete läbiviimisel. Plaanis on läbi viia 6 hanget, mis sisaldavad planeeritavatele II etapi hangetele ka I etapis tegemata jäänud tööde teostamist. Konsultandi hanke pakkumusi ootame samuti 27.06.2011. Lepingu loodame allkirjastada kohe juuli alguses ning siis hakkame koostama koos konsultandiga hankedokumente ja loodame hanked käima panna hiljemalt august-september. Rahastusotsuse järgi lõpeb meie abikõlbulikkuse periood 31.12.2012. Selleks ajaks peavad olema kõik tööd lõpetatud. Jooksvat infot hangete ja tööde kohta saate vaadata Tõrva linna kodulehelt, veemajandusprojekti alamkausta alt. Kui linnakodanikel on küsimusi või muresid, seoses veemajandusprojektiga, siis võib pöörduda OÜ Tõrva Veejõud projektijuhi Harri Vihalemm (5026286) või OÜ Tõrva Veejõud juhataja Rando Allilender (53448790) poole.

 

Lugupidamisega

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Juhataja