Info seisuga 17.10.2011

Eelmises veemajandusprojekti veerus käis läbi Tõrva linna peatänavate asfalteerimise teema. OÜ Tõrva Veejõud viis läbi hanke, kus hankedokumendid laadis alla kolm ettevõtet, aga pakkumus tuli ainult ühelt pakkujalt ning seegi võttis oma pakkumuse tagasi. Viisime läbi uue hanke, sedakorda sai uuest hankes teavitatud 8-t ettevõtet, kes tegelevad asfalteerimisega. Pakkumuste laekumise tähtajaks saabus meieni taaskord üks pakkumus. Seekord aga ületas pakkumuse hind hankija eelarvet ning hankemenetlus tuli lõppenuks kuulutada. Nagu ka eelmises veemajandusprojekti veerus sai mainitud, on teede-ehitajatel sügiseti portfell töid ja tegemisi täis. Oleme  linnavalitsuse ja teede-ehitajatega antud tänavate olukorda hinnanud ning arutanud, mis tehnoloogiaga oleks võimalik enne talve veel midagi ette võtta, et oleks võimalik mõistlikult liigelda tänavatel, mis on üles kaevatud. Peatänavaid lõplikult võimalik sellel sügisel taastada ei ole, aga ehk on võimalik kogu üleskaevatud tänavate olukorda parandada n.ö. ajutiselt. Lõplik tänavate taastamine jääb järgmisesse aastasse ning tööde mahu liidame planeeritavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse hankesse.

Vanadest, pooleliolevatest ehitustest käivad hetkel veel torustikulõikude lõpetamistööd, mida teostab AS Valmap Grupp. Antud tööd pidid lõppema oktoobrikuu keskpaigaks, aga kuna töö sisaldas ka AS K&H poolt paigaldatud torustiku survestamist, siis teise töö lõpetamisel tekib ikka ootamatusi ning ka Valmap avastas AS K&H poolt tehtud praagi, mis oli nendele ootamatu ning tekitas aja kadumise. Seega oleme AS Valmap Grupiga lepingut pikendanud ning tööde tähtajaks on oktoobri lõpp. Samuti käivad hetkel veel ehitatud torustikulõikude ehitusgeodeetilised mõõdistustööd, mis lõpevad samuti oktoobri lõpus. Veetöötlusjaama ehitus sujub, välitööd loodetakse lõpetada novembrikuu alguses. Novembri lõpus- detsembri alguses teostatakse puurkaevu pumba vahetus, mis toob kaasa Kaarlimäe puurkaevus mõnepäevase vee katkestuse, kuna vana pump asendatakse uue ja suurema tootlikkusega pumba vastu ning samuti teostatakse ka puurkaevu puhastus- ja proovipumpamine. See aga ei tähenda inimestele ilma veeta olemist, vaid veega toidab siis torustikke Riiska linnaosas olev puurkaev ning Loosi tänava puurkaev.

Kui minna edasi uute hangetega, siis on valmis saadud ning saadetud Keskkonnainvesteeringute Keskusesse kooskõlastamiseks laiendatud Inseneriteenuse hanke dokumendid. Loodame, et artikli ilmumise ajaks on hanketeade Riigihangete registris ilmunud ning hange on n.ö. käima läinud. Antud hankega otsime konsultanti, kes koostaks läbiviidavate hangete hankedokumendid ning viiks läbi hanked, milles täidaks FIDIC Inseneri rolli ja teostaks omanikujärelevalve teenust. Esialgse kava kohaselt on plaanis läbi viia 5 hanget: Tõrva linna reoveepuhastusjaama ehitamine, Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine, puurkaevpumplate tamponeerimine ja rekonstrueerimine, torustike survepesuauto hange ning Helme valla Pokardi asumi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Kas ka kõik loetletud hanked realiseeruvad, seda näitavad hangete tulemused. Kuna ehitushinnad on jälle tormiliselt tõusma hakanud, siis ei julge kindlalt väita, et kõikide hangete elluviimiseks ka raha jagub. Hanked on plaanis läbi viia just sellises järjekorras, nagu said siin ette loetletud. Juhul kui raha otsa saab, siis esimene, millest tuleb loobuda, on Helme valla ja Pokardi asumi vee- ja kanalisatsioonitorustik. See on ka ainuke hange, mille omafinantseerimise osa katmine ei sõltu ainult Tõrva linnast. Kavandatavad hanked on enamasti Kollase FIDIC-u järgi projekteerimis-ehitustööde hanked, välja arvatud torustike survepesuauto ostmine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kogu projekti elluviimine järgmise aasta lõpuks on reaalne, kõik sõltub hangete käigust. Teada on, et tänapäeval läheb järjest populaarsemaks vaidlustamine, mis on reaalne ajakulu. Tuleb aga mõelda positiivselt ja töötada ühise eesmärgi nimel. Olen endiselt alati valmis veemajandusprojekti teemadel ka kodanikega kohtuma ning informatsiooni jagama. Olen kättesaadav telefonitsi 53448790 ning e-posti teel rando@torva.ee . Samuti on kogu info veemajandusprojekti, väljakuulutatud hangete, uute sõlmitud lepingute ja osaühing Tõrva Veejõud uudiste kohta kättesaadav veebilehelt http://www.torvaveejoud.ee

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

projektijuht