Info seisuga 18.11.2013.

Aeg on möödunud märkamatult. Suvest saanud sügis ja kaugel see lumigi enam on. Märkamatult ei ole aga möödunud aeg Tõrva linna Veemajandusprojekti objektidel. Käinud on vilgas töö ja tegemine. Ekskavaatorid linnatänavatel on olnud juba harjunud vaatepilt. Mis on aga juhtunud tänaseks – ekskavaatorid on kadunud?

Jah, Ekskavaatorid on kadunud, sest tööd on lõpetatud. Kõik kavandatud, v.a. üksikud vaegtööd, mis ilmastiku tõttu lükatud kevadperioodile, lepingulised tööd on tänaseks valmis.

Tõrva linn on saanud endale kaasaegse veemajandussüsteemi, milles toimib veetöötlusjaam Kaarlimäel, reoveepuhasti Vanamõisas ning värskelt rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassid ning reoveepumplad linnatänavatel. Vanad amortiseerunud biotiigid Vanamõisas, Riiskal ning Väike-Vahtras on suletud. Kogu Tõrva linnas kogutav reovesi läbib kaasaegse reoveepuhasti ning suubub keskkonnanõuetele vastava puhastusastmega Õhne jõkke Vanamõisas. Töös on ka projekti raames tarnitud hooldusseadmed, eelkõige survepesu- ja hooldusauto. Teede ja tänavate taastamine ehitustööde järgselt on teostatud niivõrd, kui sega lubas sügisene ilm. Tegemata jäänud tööd teostatakse kevadel kuivaperioodi saabumisel.

Projekti abikõlblike kulude kogumaksumuseks on 9 611 785, 93 EUR, millest EL Ühtekuuluvusfondist tasutakse 84,47%. Ülejäänud osa kuulub tasumisele Tõrva linna vahenditest. Tänase seisuga on tasutud tööde eest, mis teostatud augusti lõpu seisuga. Menetlust vajavad veel arved septembri, oktoobri ja poole novembri eest, samuti muud asjakohased arved ja dokumendid seoses lepingute lõpetamisega. Viimased väljamaksed peaksid saama teoks hiljemalt uue aasta jaanuari lõpuks. Detsembri lõpu seisuga lahkub ametist ka allakirjutanu – projektijuht.

Uuel aastal algab seega uus periood Tõrva linna igapäevaelus, kus vee-ettevõttel – Tõrva Veejõud OÜ – on märkimisväärselt suurem koormus ja kohustus uute süsteemide – torustikud, pumplad, veetöötlusjaam ja reoveepuhasti – hooldus- ja ka remonditöödeks. Eelkirjeldatuga kaasnevad ka ettevõtte suuremad majanduskulud. Päevakorrale tõuseb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tavakliendile. Kuna nüüdsest on klientidele kättesaadav nõuetekohaselt puhastatud ja pidevalt kontrolli all olev joogivesi ning reovesi kogutakse läbi värskelt ehitatud trasside ja pumplate süsteemi kaasaegsesse reoveepuhastisse, on iseenesest mõistetav, et kulud vee-ettevõttele nii elektrienergia kulu kui ka muude hooldustööde ja personali palkadele on suuremad. Loodame, et kliendid mõistavad seda ning arvestavad juba ette vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõusuga lähiajal. Tõenäoliselt jääb liitumistasu endiselt nulliks

Projektijuhina tänan kõiki linnakodanikke, ettevõtteid ja asutusi, Linnavalitsust, töövõtjaid, alltöövõtjaid Insenere ja kõiki teisi isikuid, kelledega minul oli kokkupuuteid Tõrva linna Veemajandusprojekti elluviimisel viimase pooleteise aasta jooksul. Soovin kõigile edukat aastalõppu ja kõike ilusat ja paremat järgneval aastal. Ise olen avatud uuteks väljakutseteks.

Infot veemajandusprojekti kohta on võimalik leida veebilehelt http://www.torvaveejoud.ee.

Kontaktandmed:

telefonitsi 5179729 ning meiliaadressil

Lembit.Talli@mail.ee.

Lembit Talli

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht