Info seisuga 28.06.2013

Jaanipäev on Eestis tärminiks, mis poolitab aasta. Elatakse ju Jõulust Jaanini ja siis jälle Jaanist Jõuluni. Ka Veemajandusprojekti võib selle tärminiga poolitada. Töödega ollakse formaalselt ajagraafikus. Mahajäämus on siiski Reoveepuhasti ehitusel, mis on tingitud osade seadmete hilinenud tarnega ja paigaldusega. Linnaelanikud on rahutud teede ja tänavate halva olukorraga. Tõepoolest, kohati on sarnasus „kuumaastikuga“ täiesti olemas. Taastustöödega on nüüd juba küll alustatud ja esimesed tulemused ehk Kooli tänaval näha. Tegeletakse ka haljastustöödega. Probleemiks on see, et torutööd edenevad aeglaselt. Kui trassi paigaldusega suudetakse edasi minna päevas ca 20 meetrit, siis näiteks teekatte taastajal on võimalik katta 3-4 korda enam ja kalli tee-ehituse tehnika ja töömeestega tänaval lihtsalt oodata ei ole majanduslikult võimalik. Töövõtjale on siiski edastatud linnaelanike rahulolematus ning sellest on lubatud teha vastavad järeldused. Siiski palun linnakodanikel varuda veidi kannatust. Töövõtjate kinnituste kohaselt alustatakse juulis uue reoveepuhasti käivitamist ja seadistamist ning torutööd lõpetatakse hiljemalt novembriks. Täna on menetluses torutrasside lepingu muudatus, mille raames taotletakse rahastajalt (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) nõusolekut kasutada reservfondi Riiska linnaosa kanalisatsiooni- ja veesüsteemi ühendamiseks kogu linna süsteemidega. Teatavasti ei jätkunud esialgselt kavandatud projekti vahenditest Riiska linnaosa süsteemide rekonstrueerimiseks. Ühendustrass on aga vajalik rajada selleks, et saavutada projekti lõppeesmärk – kogu Tõrva linna reovesi läheb ehitatavasse reoveepuhastisse ning kõik biotiigid suletakse. Olulisemad toimunud tegevused ning tööd mai lõpu seisuga on järgmised: 1. Töös on leping konsultandiga, kes teostab kõikidele ehitustöödele inseneri- ja omanikujärelevalvet. 2. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide torutöödel tegutseb hetkel kaheksa töögruppi. Nende hulgas on üks haljastuse- ja üks teekatte taastamise töögrupp. Valga tänaval toimub torude paigaldus osaliselt kinnisel meetodil. Ülejäänud töögrupid töötavad avatud kaevisega. Torutööde ja pumplate paigaldamise mahust on protsentuaalselt tehtud umbes 36%. Töid teostatakse erinevate lõikude kaupa. Tegeletakse paralleelselt nii peatrasside paigaldusega kui ka liitumistorustike paigaldusega. Tööd lõpetatakse kava kohaselt 2013.aasta oktoobris - novembris. 3. Reoveepuhasti ehitus hakkab jõudma lõppstaadiumisse. Hooned on valmis. Lõpetatakse seadmete paigaldusega. Toimuvad viimistlus- asfalteerimis- ja heakorratööd. Peatöövõtja Shöttli Keskkonnatehnika AS koos oma partneritega lubab alustada reoveepuhasti häälestuse ja käitamisega kavandatud tähtajaks selle aasta juulis. Tänaseks on teostatud umbes 57% kavandatud töödest arvestades lepingu rahalist mahtu. Viimased väljamaksed on suuremad, kuna sisaldavad seadmete hinda. 4. Tehnoloogiliste protsesside teostamiseks ning süsteemide hooldamiseks vajaliku tehnika - Torustike survepesuauto ja reoveepuhasti tehnoloohiliste abiseadmete (survepesuauto; tõstuk-traktor ja aunasegaja) hankelepingute kohaselt on esimesed seadmed Tellijale üle antud. Auto peaks saabuma Tõrva linna lähinädalal. Tarnete tähtajad on august-september 2013.a. Projekti abikõlblike kulude kogumaksumuseks on 9 611 785, 93 EUR, millest EL Ühtekuuluvusfondist tasutakse 84,47%. Ülejäänud osa kuulub tasumisele Tõrva linna vahenditest. Infot veemajandusprojekti kohta on võimalik leida meie veebilehelt http://www.torvaveejoud.ee. Täiendavatele küsimustele saame vastata koostöös projekti järelevalve Inseneriga. Kontaktandmed: telefonitsi 5179729 ning meiliaadressil Lembit@torva.ee. Lembit Talli OÜ Tõrva Veejõud Projektijuht